...

เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (ตำแหน่งนายช่างโยธา ตำแหน่งนายช่างพิมพ์ ตำแหน่งนายช่างหล่อ ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม ตำแหน่งคีตศิลปิน ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน ตำแหน่งนาฏศิลปิน)
เอกสารประกอบการประเมิน ระดับชำนาญงาน  
ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:

(จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง)